Monthly Archives: October 2017

Ziua Educaţiei la Şcoala Gimnazială Miron Costin

Cu prilejul Zilei Educaţiei, la Şcoala Gimnazială Miron Costin – Suceava, elevii şi cadrele

didactice au organizat activităţi diverse şi atractive care au avut ca temă Evidenţierea rolului educaţiei în viaţa omului.

Întreaga unitate şcolară s-a transformat într-o amplă expoziţie de postere, mesaje concepute de către elevi şi desene relevante.

O serie de proiecte s-a evidenţiat prin deschiderea către noile educaţii:  EDUC#VOLUNTARI, Educaţia te face mare, Educaţia în lume, Mici întreprinzători.

Citește AICI!

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

       Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia  nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava

în temeiul:

– art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

– standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

având în vedere prevederile:

– Art. 18 – 19,  art. 20 – 23 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.S.  nr. 5079/31.08.2016;

– Metodologie cadru privind organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 4619 / 22.09.2014

– Hotărârea adunării generale a Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava din data de 10.11.2016

– HCL nr. 29509 / 20.09.2017

– Hotărârea consiliului profesoral din data de 01.09.2017

DECID:

 Art.1 Se constituie, la nivelul unităţii  de învăţământ Consiliul de Administraţie, în următoarea componenţă:

 1. Moraru Dumitru, director – preşedinte
 2. Alexa Raluca, director adjunct – membru
 3. Boghian Stela – membru
 4. Gherasim Gabriela Nicoleta – membru
 5. Ștefură Anna – membru
 6. Radu Carmen – membru
 7. Aconstantinesi Mihaela, reprezentant al părinţilor – membru
 8. Turculeț Victor, reprezentant al părinţilor – membru
 9. Adrobotoaei Elena Georgeta, reprezentant al părinţilor – membru
 10. Bejinaru Mitică, reprezentant al Consiliului Local – membru
 11. Fuior Iulia, reprezentant al Consiliului Local – membru
 12. Arămescu Adrian, reprezentant al Consiliului Local – membru
 13. Moscal Vasile, reprezentant al Primarului municipiului Suceava – membru

 Art. 2. La ședințele Consiliului de administrație participă ca observatori, fără drept de vot:

 • reprezentantul sindicatului legal constituit la nivelul școlii – profesor Chiruță Gheorghe
 • reprezentantul Consiliului școlar al elevilor – Adrobotoaei Radu.

Art. 3. Funcția de secretar al consiliului de administrație va fi îndeplinită de domnișoara profesor Apetrea Gabriela Margareta. Secretarul consiliului de administrație convoacă ședințele CA,  redactează procesele verbale ale ședințelor și hotărârile luate de CA.

Art. 4. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

Art. 5. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

 Art. 6. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.

 Art. 7. Prezenta decizie se încredinţează membrilor comisiei de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.

DECIZIE pentru numirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

DECIZIE

pentru numirea comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia  nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava

În temeiul:

– art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

– standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

Având în vedere prevederile:

– art. 19 – 22 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016;

– art. 79 – 80 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/ 31.08.2016;

– LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

– Art. 43 şi art. 44 din reglementările Ordonanţei de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

O.U.G. nr.102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;

Legea nr.240/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

 DECID:

             Art. 1 Se constituie, în anul şcolar 2017 – 2018, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în următoarea componenţă:

 1. Prof. Croitoru Corina – coordonator
 2. Prof. Alexandriuc Camelia – secretar
 3. Prof. Pelin Cosmina Elena – membru
 4. Înv. Gherasim Gabriela – membru
 5. prof. Chiruţă Gheorghe – reprezentant al sindicatului,
 6. Aconstantinei Mihaela –  reprezentant al părinţilor
 7. Bejinariu Mitică –  reprezentant al Consiliului Local

            Art. 2 Comisia funcţionează în baza Legii nr. 87/2006 şi a ordonanţei de urgenţă nr. 75/2005 emise de M.E.C.

Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate membrilor comisiei de către serviciul secretariat.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 10 / 12.10.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Validarea Proiectului de dezvoltare instituțională a școlii 2017 – 2022

Art. 2. Validarea raportului privind starea și calitatea învățământului la școala gimnazială Miron Costin în anul școlar 2016 – 2017

       Art. 3. Validarea Raportului anual de evaluare internă a calității educației – anul calității 2016

       Art. 4. Validarea Raportului privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară în anul şcolar 2016 – 2017.

       Art. 5. Prezentarea planului managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2017 – 2018

       Art. 6. Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 7. Aprobarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 8. Aprobarea graficului de desfășurare a activităților din cadrul programului Școala Altfel

       Art. 9. Aprobarea graficului și tematicii desfășurării ședințelor consiliului de administrație și consiliului profesoral

       Art. 10. Aprobarea programului de acces pe terenul de sport al școlii

       Art. 11. Aprobarea înscrierii cadrelor didactice la gradele didactice

       Art. 12. Aprobarea cererilor de promovare la trepte superioare de încadrare și vechime

       Art. 13. Aprobarea cererii de menținere în activitate, la cumul, a domnului Buzdugan Toader

       Art. 14. Aprobarea organigramei școlii pentru anul școlar 2017 – 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 9 / 12.10.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă cheltuielile pentru decontarea navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 8 / 6.09.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 6.09.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea încădrării pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 2. Aprobarea cererii concediului fără plată a doamnei profesor Mitrofan Angela Maria

Art. 3. Se aprobă constituirea claselor pregătitoare, claselor a V-a și a învățătorilor și diriginților

Art. 4. Aprobarea comisiilor permanente și de lucru pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 5. Validarea rezultatului concursului pentru un post de femeiei de serviciu

Art. 6. Aprobarea calificativelor personalului didactic și didactic auxiliar pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2016 – 2017

Art. 7. Aprobarea doamnei profesor Adrobotoaei Elena Georgeta în funcția de consilier educativ

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 7 / 17.05.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 10.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se constituie comisia paritarla nivelul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava

Art. 2. Se aprobă cheltuielile pentru refacerea sistemului de monitorizare audio – video  și de extindere a conectării la internet

Art. 3. Se aprobă planul de măsuri pentru încheierea anului școlar 2016 – 2017

Art. 4. Se aprobă nivelul mediilor pentru acordarea premiilor și mențiunilor în anul școlar 2016 – 2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 6 / 10.04.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 10.04.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul comisiei de mobilitate a personalului didactic privitor la pretransferul consimțit între unitățile de învățământ.

Art. 2. Se aprobă planul remedial după simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

Art. 3. Se aprobă planul de măsuri pentru desfășurarea evaluărilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

Art. 4. Se aprobă calendarul activităților pentru admiterea în licee și școli profesionale pentru anul școlar 2017 – 2018

Art. 5. Se aprobă bursele pentru anul școlar 2016 – 2017.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 5 / 21.03.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 21.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul general privind starea și calitatea învățământului în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017.

Art. 2. Se validează planul de măsuri pentru desfășurarea activității în semestrul al II-lea al anului școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2017 – 2018.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 4 / 13.03.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 13.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă condițiile și criteriile specifice pentru acordarea burselor școlare de merit și a burselor sociale. În anul școlar 2016 – 2017 vor fi acordate 20 de burse de merit și 20 de burse sociale.

Art. 2. Se aprobă numirea ca diriginte la clasa a VII-a D a doamnei profesor Buțerchi Rodica. Doamna profesor va indeplini aceasta funcție până la revenirea din concediu medical a doamnei profesor Corogeanu Ana.