Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava

VIZIUNEA

  Şcoala Gimnazială „Miron Costin”  este un mediu valorizant, creativ şi democratic  pentru toţi factorii implicaţi îneducație, care permite formarea la elevi a unei personalităţi adaptabile societăţii contemporane, o structură eficientă şi echitabilă, un furnizor de resurse educaţionale moderne şi de calitate.

  Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin oferta educațională, prin dialogul deschis cu toți partenerii implicați.

MISIUNEA

  Şcoala Gimnazială „Miron Costin” urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare.Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

  Aspiraţia spre calitate, modernitate, eficienţă, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală sunt  câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional sucevean.

ŢINTELE (SCOPURILE) STRATEGICE

  • Asigurarea progresului școlar al fiecărui elev prin atingerea competențelor cheie și participarea la olimpiade, concursuri și competiții școlare.
  • Realizarea unei școli incluzive prin adoptarea strategiilor spre egalitatea de șanse și prin asigurarea unui învățământ care conduce la succes școlar.
  • Management școlar bazat pe valorile promovate de școală și deschidere spre colaborarea cu partenerii educaționali.
  • Creșterea nivelului de pregătire al corpului profesoral în vederea aplicarii metodelor active, a mijloacelor moderne de educaţie și a unui management pozitiv la nivelul clasei.
  • Dezvoltarea activităţilor educative extracurriculare orientate spre noile educații prin derularea proiectelor şi parteneriatelor educaţ
  • Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare realizării unei învățări personalizat.