Anunț concurs ocupare post vacant îngrijitor

ANUNȚ

Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, cu sediul în Suceava, strada Păcii nr. 10, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual  de execuție vacant, ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) în cadrul Compartimentului Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • studii generale (10 clase sau școala profesională)
 • vechimea în muncă: minimum 2 ani
 • are condiția fizică necesară în vederea asigurării întreținerii și curățeniei spațiilor din incinta instituției și din afara ei.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate pe care să scrie ”apt pentru angajare ~
 7. curriculum vitae.

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE:

1.LEGEA NR. 319 / 2006 – A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ, ACTUALIZATĂ CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, – Cap.IV – Obligațiile lucrătorilor;

2.LEGEA NR. 477 / 2004 – PRIVIND CODUL DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂȚILE ȘI INSTITUȚIILE PUBLICE: – Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual, art.7,

3.LEGEA 53 / 2003 ACTUALIZATĂ – CODUL MUNCII ,,RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ” (ART.247 – ART.252)

 1. ORDIN Nr. 5338/2015/2021 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu completările și modificările ulterioare – ANEXA – I, II, III și IV

 

CALENDARUL CONCURSULUI ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII UNUI POST DE ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU) LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRON COSTIN” SUCEAVA

(probă scrisă, proba practică și interviu)

 

 • Termenul limită de depunere a dosarelor: 14.02.2022, ora 12:00
 • Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs, respectiv verificării condițiilor de participare la concurs: 14.02.2022 ora 16
 • Contestații împotriva rezultatelor obținute la selecția dosarelor: 15.02.2022 ora 12
 • Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse la rezultatele soluționării contestațiilor la selecția dosarelor: 15.02.2022 ora 16
 • Proba scrisă: 17.02.2022 ora 9
 • Rezultatele probei scrise: 17.02.2022, ora 12
 • Contestațiile împotriva rezultatelor obținute la proba scrisă: 17.02.2022, ora 14
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă: 17.02.2022, ora 16
 • Proba practică: 18.02.2022 ora 9
 • Rezultatele probei practice: 18.02.2022, ora 11
 • Contestațiile împotriva rezultatelor obținute la proba practică: 18.02.2022, ora 12
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba practică: 18.02.2022, ora 13
 • Interviul: 18.02.2022, ora 13
 • Rezultatele interviului: 18.02.2022, ora 15
 • Contestațiile împotriva rezultatelor la interviu: 18.02.2022, ora 16
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor la interviu: 18.02.2022, ora 17
 • Afișarea rezultatelor finale: 18.02.2022, ora 17

 

 

 • Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 • Sunt declarați admiși la proba practică, candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
 • Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu;
 • Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la proba precedentă ;
 • Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).

 

Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului conform programului de concurs afișat. După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, la proba scrisă sau la proba practică sau interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termenul afișat conform graficului de la afișarea rezultatului pentru fiecare etapa/proba în parte, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse, se face prin afișare la avizierul unității școlare precum și pe pagina de internet a unității școlare, imediat după soluționarea contestațiilor. In conformitate cu art. 32 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare : (1). In situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participarea la concurs, conform programului de concurs afișat. (2). In situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, probei practice, interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea sau consemnarea rezultatelor la proba practică sau interviu, doar pentru candidatul contestatar, conform programului de concurs afișat. Rezultatele finale se afișează la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava  și pe pagina proprie de internet, conform programului de concurs afișat, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ,,Admis “ sau ,,Respins.“

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității de învățământ din Suceava, strada Păcii f.n., sau la telefon : 0230/519780. Persoana de contact: Cocriș Camelia – secretarul comisiei de concurs 0755232594.

 

 

DIRECTOR,

Prof. Moraru Dumitru

https://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2022/02/anunt-concurs-femei-serviciu-2022.pdf