Anunț participare lucrări reparații gard și scări sală sport 2020

INVITAȚIE PARTICIPARE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii f.n., telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Reparații exterioare – reparații gard din beton și înlocuire placare scări sală sport la Școala Gimnazială Miron Costin Suceava” – cod CPV 45453000 – 7 – Lucrări de reparații generale și de renovare.

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă ți protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 33000 fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 31.07.2020, ora 11, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 05.08.2020.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.

 

anunt_caiet_sarcini_cantitati_reparatii_gard