Anunț participare lucrări teren sport – gazon artificial

anunt participare

caiet sarcini

Amenajare_suprafata_de_joc_la_teren_sport_F3_lista_cantitati

Reparatie_locala_imprejmuire_F3_lista_cantitati

 

INVITAȚIE PARTICIPARE

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRON COSTIN SUCEAVA, cu sediul în strada Păcii nr. 10, telefon/fax 0230 519780, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări Amenajare teren de sport cu gazon sintetic la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava – cod CPV 77314100-5               Servicii de acoperire cu gazon

Procedura aplicată este atribuirea contractului de achiziții publică este achiziție directă.

Sursa de finanțare a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este bugetul local.

Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:

  • Documentele de calificare;
  • Propunerea tehnică
  • Propunere financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât acesta să respecte în totalitate cerințele prevăzute de caietul de sarcini.

Este obligatorie vizita la amplasament, iar în documentele de calificare se va atașa procesul verbal întocmit la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava.

În ceea ce privește propunerea financiară, aceasta trebuie să furmizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Ofertantul va indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii.

Propunerea financiară va fi comunicată pe e-mailul școlii: mcostin_sv@yahoo.com.

Valoarea estimată este de 227 169,07 fără TVA.

Documentația pentru ofertanți se poate obține de pe pagina noastra de internet www.scoalamironcostinsuceava.ro

Data limită pentru depunerea ofertelor este 1 august 2022, ora 13, la sediul Școlii Gimnaziale Miron Costin Suceava.

Data evaluării ofertelor este 2 august 2022.

Prețul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări este prețul cel mai scăzut.

Garanții solicitate: garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul va fi de 5% din valoarea contractului, fără TVA.