Oferta Educațională

ARGUMENTE PENTRU A OPTA PENTRU ŞCOALA NOASTRĂ

Elevii nostri – viitorul de mâine

Adevărata împlinire a şcolii noastre sunt Elevii. An de an, elevii acestei şcoli se întorc de la olimpiadele şi concursurile şcolare cu premii în care sunt adunate sute de ore de muncă.

Dar proba de foc a testării bunei pregătiri a elevilor a reprezentat-o întotdeauna examenul de Evaluare Naţională, la care promovabilitatea a fost de 88,57% în 2013.

Absolvenţii şcolii se îndreaptă spre liceele de prestigiu a şcolii, unde ne-au reprezentat întotdeauna cu cinste.

Toţi elevii au posibilitatea însuşirii cunoştinţelor de utilizare a TIC şi accesării Internetului.

Valorificarea acestor oportunităţi oferite de Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, generează o garanţie pentru recunoaşterea valorii absolvenţilor acestei instituţii şcolare.

Profesorii…

Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Suceava beneficiază de o încadrare de excepţie, 48 de cadre didactice au gradul didactic I, 5 au gradul didactic II, 8 au gradul definitiv şi 3 debutanţi.

Aici predau profesori cu lucrări publicate în reviste de specialitate, cărţi de teste şi probleme, responsabili de cercuri pedagogice, membri în comisiile judeţene şi naţionale pentru Curriculum şcolar, colaboratori ai revistelor redactate de elevi la nivelul unităţii şcolare.

Profesorii organizează ore de pregătire suplimentară la cererea elevilor, ore cu obiective bine stabilite : aprofundarea cunoştinţelor specifice, pregătirea temeinică pentru susţinerea examenului de Evaluare naţională, pentru participarea la concursuri şi olimpiade şcolare.

Climatul şcolar şi ambianţa pedagogică se realizează printr-o bună comunicare între cadrele didactice, între profesori şi elevi, ca şi între personalul didactic şi cel de conducere, între profesori şi părinţi.

Relaţiile interpersonale, intergrupale şi manageriale se întemeiază pe muncă, justiţie socială, respect faţă de valorile democratice, pe promovarea factorilor motivaţionali pozitivi.

Relaţiile profesor-elev sunt relaţii de colaborare, bazate pe ideea că ambele părţi urmăresc aceleaşi ţinte: formarea unei temeinice culturi generale, pregătirea pentru viaţă, astfel încât fiecare elev să progreseze în raport cu aspiraţiile şi înclinaţiile fiecăruia.

Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat şcoală-familie este elementul cheie pentru asigurarea succesului educaţiei şi învăţării tinerilor. Pentru ca această relaţie să fie productivă, dascălii se implică în îmbunătăţirea atitudinii familiei faţă de unitatea şcolară, faţă de progresul instructiv educativ.

Colaborarea echipei manageriale cu toţi partenerii şcolii (toate segmentele de elevi, părinţii elevilor, autorităţile locale şi centrale, organizaţii guvernamentale cu caracter local şi central, organizaţii cu caracter non-guvernamental), va conduce la optimizarea procesului instructiv-educativ în cadrul unităţii şcolare.

Învăţământul de performanta – obiectiv prioritar al şcolii noastre…

Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Suceava joacă un rol hotărâtor în formarea generaţiilor de elevi care-i trec pragul, afirmându-se nu numai pe plan local, ci şi naţional, ca un simbol al calităţii şi performanţei.

În activitatea şcolii se remarcă o preocupare reală pentru organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare, pentru pregătirea elevilor pentru fazele judeţene şi naţionale, pentru stimularea elevilor prin cooptarea directă (fără alte criterii de selecţie) în activitatea extraşcolară.

Fiind o şcoală de prestigiu, practicăm un învăţământ care încurajează competenţa, dar şi cultivarea talentelor în domeniul artistic, plastic, muzical, sportiv, astfel încât fiecare elev poate să parcurgă un traseu educaţional potrivit aspiraţiilor sale.

Putem afirma că, într-o lume deschisă, baza didactică modernă asigură informaţii de ultimă oră pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ.

Informații complete CLICK AICI!