Category Archives: CA

Hotărâri CA nr. 52-62

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2021/11/Hotărâri-CA-54-62.pdf

Hotărâre CA din 12.12.2018

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2019/01/hotarare-CA-din-12.12.2018.pdf

 

 

Hotărâre Consiliu de administrație – 13.06.2018

http://scoalamironcostinsuceava.ro/wp-content/uploads/2018/06/Hotarare-CA-13.06.2018.pdf

Hotărâre Consiliu de administrație 02.02.2018

Hotarare CA 02.02.2018

Hotărâre Consiliu de administratie nr.11/15.11.2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 1. 11 / 15.11.2017

 

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 15.11.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea Proiectului anual de buget pentru anul 2018

Art. 2. Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație

Art. 3. Stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor școlare în anul școlar 2017 – 2018

Art. 4. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a postului de secretar școală.

 

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

DECIZIE pentru numirea Consiliului de Administraţie

       Profesor Moraru Dumitru, director al Şcolii Gimnaziale “Miron Costin” Suceava, judeţul Suceava, numit prin decizia  nr. 1592 / 21.12.2016 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava

în temeiul:

– art. 97, alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011

– standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial

având în vedere prevederile:

– Art. 18 – 19,  art. 20 – 23 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.S.  nr. 5079/31.08.2016;

– Metodologie cadru privind organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN 4619 / 22.09.2014

– Hotărârea adunării generale a Asociației de părinți a Școlii Gimnaziale ”Miron Costin” Suceava din data de 10.11.2016

– HCL nr. 29509 / 20.09.2017

– Hotărârea consiliului profesoral din data de 01.09.2017

DECID:

 Art.1 Se constituie, la nivelul unităţii  de învăţământ Consiliul de Administraţie, în următoarea componenţă:

 1. Moraru Dumitru, director – preşedinte
 2. Alexa Raluca, director adjunct – membru
 3. Boghian Stela – membru
 4. Gherasim Gabriela Nicoleta – membru
 5. Ștefură Anna – membru
 6. Radu Carmen – membru
 7. Aconstantinesi Mihaela, reprezentant al părinţilor – membru
 8. Turculeț Victor, reprezentant al părinţilor – membru
 9. Adrobotoaei Elena Georgeta, reprezentant al părinţilor – membru
 10. Bejinaru Mitică, reprezentant al Consiliului Local – membru
 11. Fuior Iulia, reprezentant al Consiliului Local – membru
 12. Arămescu Adrian, reprezentant al Consiliului Local – membru
 13. Moscal Vasile, reprezentant al Primarului municipiului Suceava – membru

 Art. 2. La ședințele Consiliului de administrație participă ca observatori, fără drept de vot:

 • reprezentantul sindicatului legal constituit la nivelul școlii – profesor Chiruță Gheorghe
 • reprezentantul Consiliului școlar al elevilor – Adrobotoaei Radu.

Art. 3. Funcția de secretar al consiliului de administrație va fi îndeplinită de domnișoara profesor Apetrea Gabriela Margareta. Secretarul consiliului de administrație convoacă ședințele CA,  redactează procesele verbale ale ședințelor și hotărârile luate de CA.

Art. 4. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

Art. 5. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

 Art. 6. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.

 Art. 7. Prezenta decizie se încredinţează membrilor comisiei de către serviciul secretariat din cadrul instituţiei publice.