HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 10 / 12.10.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 12.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Validarea Proiectului de dezvoltare instituțională a școlii 2017 – 2022

Art. 2. Validarea raportului privind starea și calitatea învățământului la școala gimnazială Miron Costin în anul școlar 2016 – 2017

       Art. 3. Validarea Raportului anual de evaluare internă a calității educației – anul calității 2016

       Art. 4. Validarea Raportului privind activitatea educativă şcolară şi extraşcolară în anul şcolar 2016 – 2017.

       Art. 5. Prezentarea planului managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2017 – 2018

       Art. 6. Aprobarea planului managerial pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 7. Aprobarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2017 – 2018

       Art. 8. Aprobarea graficului de desfășurare a activităților din cadrul programului Școala Altfel

       Art. 9. Aprobarea graficului și tematicii desfășurării ședințelor consiliului de administrație și consiliului profesoral

       Art. 10. Aprobarea programului de acces pe terenul de sport al școlii

       Art. 11. Aprobarea înscrierii cadrelor didactice la gradele didactice

       Art. 12. Aprobarea cererilor de promovare la trepte superioare de încadrare și vechime

       Art. 13. Aprobarea cererii de menținere în activitate, la cumul, a domnului Buzdugan Toader

       Art. 14. Aprobarea organigramei școlii pentru anul școlar 2017 – 2018