HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 2 / 25.10.2016

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 25.10.2016, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2015 – 2016.

Art. 2. Se validează raportul privind activitățile educative școlare și extrașcolare desfășurate în anul școlar 2015 – 2016.

Art. 3. Se aprobă planul managerial pentru anul școlar 2016 – 2017.

Art. 4. Se aprobă perioadele de desfășurare a concediului de odihnă pentru personalul didactic în anul școlar 2016 – 2017.

Art. 5.  Se aprobă graficul și tematica desfășurării ședințelor consiliului profesoral și a consiliului de administrație.

Art. 6. Se aprobă cererea de încadrare în regim de cumul, pentru un post de muncitor de întreținere, pentru domnul Buzdugan Toader.

Art. 7. Se aprobă cererile de trecere la trepte superioare de încadrare și vechime pentru cadrele didactice care au făcut solicitare în acest sens.

            Art. 8. Se aprobă Raportul anual de evaluare internă a calității educației.

            Art. 9. Se aprobă un nou contract de furnizare a gazelor naturale încheiat cu EON România.