HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 4 / 13.03.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 13.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă condițiile și criteriile specifice pentru acordarea burselor școlare de merit și a burselor sociale. În anul școlar 2016 – 2017 vor fi acordate 20 de burse de merit și 20 de burse sociale.

Art. 2. Se aprobă numirea ca diriginte la clasa a VII-a D a doamnei profesor Buțerchi Rodica. Doamna profesor va indeplini aceasta funcție până la revenirea din concediu medical a doamnei profesor Corogeanu Ana.