HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR. 5 / 21.03.2017

Consiliul de Administratie al Școlii Gimnaziale Miron Costin, reunit în şedinţa din data de 21.03.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/ 2011, a Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin  OMEN nr. 4619/2014 şi în temeiul prevederilor Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se validează Raportul general privind starea și calitatea învățământului în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017.

Art. 2. Se validează planul de măsuri pentru desfășurarea activității în semestrul al II-lea al anului școlar 2016 – 2017.

Art. 3. Se aprobă oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2017 – 2018.